PZSP w Olszance,    49 - 332 Olszanka 94,     woj. opolskie,     tel. (77)4129717,     e-mail: zs_olszanka@wodip.opole.pl,    fax (77)4129602

 Strona główna PZSP

Szkoła Podstawowa

 Aktualności

 Historia szkoły

 Lokalizacja

 Rada Rodziców

 Samorząd Uczniowski

 Nauczyciele

 Dokumentacja

 Absolwenci

 Uczniowie

 40-lecie szkoły

 Archiwum

Informacje

 Kalendarz

 Rozkład jazdy autob.

 Podręczniki

 Wyprawka szkolna

 Zajęcia dodatkowe

 Plan lekcji

 Kółka w szkole

 LOP

 PCK

 Sport

 Tenis stołowy

Sukcesy

 Sport

 Sztuka

 Inne

Wydarzenia

 Rozpoczęcie roku szk.

 Imprezy środowiskowe

 Pasowanie

 DEN

 Dzień Niepodległości

 Andrzejki

 Mikołajki

 Jasełka

 Wigilia

 Spotkanie ze sztuką
 Dzień Babci i Dziadka

 Bal  karnawałowy
 Ferie zimowe

 Golcowie z wizytą

 Walentynki

 Pierwszy Dzień Wiosny

 Pamiętamy o Papieżu

 Święto Patrona

 Dzień Bibliotekarza
 "TOBIE POLSKO"
 Dzień Kobiet
 Dzień Ziemi
 Konstytucja 3 Maja
 Dzień Matki

 Wycieczki

 Komers

 ORLIK 2012

 Inne wydarzenia

 Zakończenie roku

 

 

Dofinansowanie zakupu podręczników - WYPRAWKA SZKOLNA

2012/2013

wzór wniosku - pobierz
(dokument zapisany w formacie Office 2003)

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w roku szkolnym 2012/2013 Dyrektor Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance informuje rodziców, że istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników uczniom uczęszczającym do szkoły w Olszance.

Dofinansowanie przysługuje uczniom z rodzin, których dochód nie przekracza 351 zł netto miesięcznie na jedną osobę (z wyłączeniem klas I w przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej kryterium dochodowe wynosi 504 zł netto ) lub wymagającym pomocy ze względu na przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej). A także uczniom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:

- dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
- dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej
do kwoty 180 zł
- dla uczniów klas IV szkoły podstawowej
- dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej,
do kwoty 210 zł
- dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum do kwoty 325 zł

ZASADY UDZIELANIA POMOCY

1. Przyznanie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

2.Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do dnia 5 września 2012 r. do Dyrektora szkoły.

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć:

- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć-zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- oświadczenie o wysokości dochodów),

- zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty /emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku lub zaświadczenia o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, - zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanym zasiłku rodzinnym oraz dodatku do zasiłku, a także zasiłku pielęgnacyjnym,

- decyzja lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego

- oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów lub kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

- stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w pkt. 1-6 w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

- zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego lub nakaz podatkowy,

- oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej,

- uzasadnienie – w przypadku gdy dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe 351 zł netto a rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

- kopię orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego,

3. Do 6 września 2012 r. Dyrektor szkoły sporządzi listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekaże ją Wójtowi gminy.

4. Po otrzymaniu listy Wójt gminy ustali liczbę uczniów, którzy mogą zostać objęci pomocą i przekaże środki na dofinansowanie zakupu podręczników.

5. Podstawą do wypłaty dofinansowania będzie przedłożenie Dyrektorowi szkoły dowodu zakupu podręczników – imiennych faktury VAT

6. Miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego w roku 2012 wynosi 207 zł z ha przeliczeniowego. Formularze wniosków będą dostępne w szkole od 13 sierpnia 2012.

 

     
     
     
 

Copyright © Publiczny Zespół Szkolno - Przedszkolny w Olszance - 2006. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.